Vedtægter for Nautilus

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling i 2020.

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted:

   i) Klubbens navn er NAUTILUS

   ii) Dens hjemsted er Hvalpsund, Vesthimmerlands kommune.

 

§ 2. Klubbens formål er:

   i) At fremme interessen for vandaktiviteter også blandt unge

   ii) At samles om fælles opgaver i forbindelse hermed, såvel sportslige som økonomiske

   iii) At have fælles optræden over for havne- og andre myndigheder   

   iv) At skabe muligheder for at styrke fællesskab mellem medlemmerne i Nautilus

 

§ 3. Klubbens forskellige afdelinger er medlemmer af deres respektive landsorganisationer.

 

§ 4. Optagelse af medlemmer:

   i) Som aktiv eller passiv medlem kan optages alle over 8 år. I alderen 8-18, som junior og fra det fyldte 18 år som senior

   ii) Optagelse af juniorer som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge

   iii) Bestyrelsen har ret til at gøre undtagelser fra ovennævnte, samt ret til at nægte optagelse i klubben

   iv) De respektive afdelinger kan have særlige regler/krav for medlemskab, som vil fremgå af klubbens hjemmeside

   v) For aktiviteter der primært udøves i sommerhalvåret, følger medlemsskab kalenderåret. For aktiviteter der primært udøves i vinterhalvåret følger går medlemsskabet fra 1. august til 31. juli

 

§ 5. Udmeldelse

   i) Man melder sig ud af klubben ved henvendelse til kassereren pr mail, eller ved egen afmelding af profil på klubbens hjemmeside. Medlemmet modtager efterfølgende en kvittering herfor

 

§ 6. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

   i) Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion

   ii) Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

   iii) Et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 5 medlemmer vedtages på en generalforsamling.

   iv) I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på en meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

   v) Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

   vi) Generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens love, jf. § 16.

   vii) Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet, som foreskrevet til beslutningen om eksklusion.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling:

   i) Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

   ii) Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. april, indkaldes med mindst 3 ugers varsel pr. mail og sms til alle medlemmer.

   iii) Dagsordenen bekendtgøres pr mail til medlemmerne og på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

   iv) Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

   v) Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 18 år.

   vi) Al stemmeret er betinget af, at man har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance.

   vii) Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

   vii) Æresmedlemmer (medlemmer, der har ydet en særlig indsats for klubben) kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

 

§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

   1. Valg af dirigent

   2. Valg af stemmetællere

   3. Valg af referent

   4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

   5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

   6. Budget for det kommende år til godkendelse.

   7. Fastsættelse af kontingent.

   8. Behandling af evt. indkomne forslag.

   9. Valg af formand

   10. Valg af kasserer

   12. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

   13. Valg af 2 suppleanter (hvert år)

   14. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant (hvert år)

   15. Eventuelt.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

   i) Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

   ii) Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8.

 

§ 10. Generalforsamlingens ledelse m.v.:

   i) Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

   ii) De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 2/3 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.

   iii) Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. §7, 16 og 17. iv) Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning på begæring af 1 stemmeberettiget medlem foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. v) Generalforsamlingens beslutninger føres til referat og arkiveres elektronisk i klubbens administrationssystem.

   iv) Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, er den endelig på samme generalforsamling.

 

§ 11. Bestyrelse - valg:

   i) Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

   ii) Bestyrelsen består af: formand og kasserer, samt tre menige medlemmer.

   iii) Alle bliver valgt for to år ad gangen. Dette kan generalforsamlingen dog dispensere for.

   iv) Valgbare til bestyrelsen er kun aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 1 år forud for valget. Generalforsamlingen kan dispensere fra 1 års kriteriet.

   v) Der vælges to suppleanter som vælges for et år ad gangen.

   vi) Genvalg kan finde sted.

   vii) Fratræder formanden i utide indtræder næstformand som formand, og der vælges en ny næstformand i bestyrelsen frem til først kommende generalforsamling, hvor den nye formand så er på valg.

   viii) Fratræder kassereren i utide, indkaldes medlemmerne pr. mail til en ekstraordinær generalforsamling med tre ugers varsel og med valg af kasserer, som eneste punkt på dagsordenen. Dette valg afgøres med alm. stemmeflerhed af de fremmødte.

   ix) Den afgående kasserer afleverer om muligt et revideret regnskab til efterfølgeren.

   x) I tilfælde af at næstformand eller sekretær fratræder i utide, findes deres afløsere ved valg i den eksisterende bestyrelse.

 

§ 12. Konstituering - tegningsret:

   i) Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand.

   ii) Sekretariat kan evt. oprettes.

   iii) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

   iv) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jf. dog §7 i formandens forfald indtræder næstformanden som formand.

   v) Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

   vi) I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves dog generalforsamlingens godkendelse

   vii) Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg og afdelinger

   viii) Bestyrelsen påtager sig intet ansvar for medlemmernes aktiviteter i klubben ud over det ansvar, der er dækket af klubbens forsikringer.

   ix) Bestyrelsens beslutninger føres til referat og arkiveres elektronisk i klubbens administrationssystem, og gøres tilgængelig på klubbens hjemmeside.

 

§ 13. Regnskab:

   i) Klubbens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

   ii) Bestyrelsen skal inden den 15. januar afgive driftsregnskab for det forgangne år og status pr. 31. december til revisorerne.

   iii) Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

   iv) Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer på generalforsamlingen.

 

§ 14. Revision:

   i) På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant.

   ii) Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. iii) Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

   iii) Hver af revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15. Vedtægtsændringer:

   i) Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 30 dage med sædvanligt varsel indkalde en ekstraordinær generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 16. Klubbens ophævelse.

   i) Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

   ii) Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

   iii) På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre.

 

Nautilus

Klubhus, Fjordvej 1A, Hvalpsund

9640

Farsø

Tlf. 21732513

Forretningsadresse

Nautilus

Røddingvej 56

8600 Silkeborg

Tlf: 51538636

CVR: 14 52 13 80

Mail: kasserer@nautilus-hvalpsund.dk