Vedtægter for Nautilus

Vedtægternes $7 er ændret på ekstraordinær generalforsamlingen 6. marts 2019

§ 1. Klubbens navn og hjemsted:
Klubbens navn er NAUTILUS.
Dens hjemsted er Hvalpsund, Vesthimmerlands kommune.

§ 2. Klubbens formål:
Klubbens formål er at fremme interessen for søsport ved:
1. at samles om fælles opgaver i forbindelse hermed, såvel sportslige som økonomiske interesser
2. fælles optræden over for havne- og andre myndigheder for at forbedre søsportens kår også blandt unge mennesker.
3. foranstaltninger til styrkelse af fællesskabet mellem medlemmerne i Nautilus; om sommeren gennem fælles sejladser og aktiviteter, om vinteren ved dygtiggørelse i navigation og internationale søvejsregler m.v., samt gennem selskabelige sammenkomster og medlemsmøder.

§ 3. Klubben er medlem af "Dansk Sejlunion" og er undergivet dennes love og bestemmelser.
Afdelinger af klubben kan være medlem af deres respektive landsorganisationer.

§ 4. Optagelse af medlemmer:
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 17 år.
Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 8 år til 19 år.

Optagelse af umyndige, som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge.
Bestyrelsen har ret til at gøre undtagelser fra ovennævnte optagelsesbestemmelser, såvel for aktive som passive medlemmer samt til at nægte optagelse i klubben.
Et medlemskab følger kalenderåret.

§ 5. Kontingent:
1. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
2. Kontingent opkræves helårsvis forud.
3. Kontingentet opkræves automatisk via Betalingsservice i februar måned med advis ca 14 dage forinden. For medlemmer der indmeldes i løbet af sæsonen bliver kontingentet opkrævet ved indmeldelse også via Betalingsservice
4. Såfremt kontingent ikke betales er man ikke længere medlem.

5. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder fritage et medlem for kontingentydelser eller nedsætte denne, dog kun for ét år ad gangen.

§ 6. Udmeldelse - Eksklusion:
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.
Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 3 medlemmer vedtages på en generalforsamling.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på en meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens love, jf. § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet, som foreskrevet til beslutningen om eksklusion.

§ 7 Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. april, indkaldes med mindst 3 ugers varsel pr. mail og sms til alle medlemmer.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 17 år.
Al stemmeret er betinget af, at man har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Æresmedlemmer (medlemmer, der har ydet en særlig indsats for klubben) kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af sekretær
9. Nedsættelse af udvalg/afdelinger
10. Valg af udvalgsformænd samt 1 suppleant til hvert udvalg/afdeling, som er nedsat på en generalforsamling. .
12. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
13. Valg af øvrige udvalg
14. Eventuelt..

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at
begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 10. Generalforsamlingens ledelse m.v.:
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 2/3 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. §§ 6, 15 og 16.
Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt, herudover bestemmer dirigenten afstemningsmåden, dog skal afstemning på begæring af 1 stemmeberettiget medlem foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11. Bestyrelse - valg:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af: formand, sekretær og kasserer samt alle formænd for diverse udvalg/afdelinger, som er nedsat på en generalforsamling.
Alle bliver valgt for to år af gangen.
Valgbare til bestyrelsen er kun aktive medlemmer, som har været aktive medlemmer i mindst 1 år forud for valget. Generalforsamlingen kan dispensere fra 1 års kriteriet.
Der vælges suppleant for alle bestyrelsesmedlemmer, undtagen for formand og kasserer.
Genvalg kan finde sted. Turnus i eksisterende udvalg fortsætter.
Fratræder formanden i utide indtræder næstformand som formand og der vælges en ny næstformand i bestyrelsen frem til først kommende generalforsamling, hvor den nye formand så er på valg.
Fratræder kassereren i utide indkaldes medlemmerne pr. brev til en ekstraordinær generalforsamling med tre ugers varsel og med valg af kasserer, som eneste punkt på dagsordenen. Dette valg afgøres med alm. stemmeflerhed af de fremmødte.
Den afgående kasserer afleverer om muligt et revideret regnskab til efterfølgeren.
I tilfælde af at næstformand eller sekretær fratræder i utide findes deres afløsere ved valg i den eksisterende bestyrelsen.
Fratræder en udvalgsformand /afdelingsformand i utide intræder hans suppleant i bestyrelsen til først kommende generalforsamling.

§ 12. Konstituering - tegningsret:
Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand.
Sekretariat kan evt. oprettes.
Med reference til bestyrelsen nedsættes et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer, hvis opgave det er at varetage de løbende forretninger mellem bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jf. dog § 6. i formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udkræves dog general-forsamlingens beslutning.
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver for klubben.
Bestyrelsen påtager sig intet ansvar for medlemmernes sejlads.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 13. Regnskab:
Klubbens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

Bestyrelsen skal inden den 15. januar afgive driftsregnskab for det forgangne år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer på generalforsamlingen.

§ 14. Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15. Vedtægtsændringer:
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16 Klubbens ophævelse.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær general-forsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre.

Nautilus

Klubhus, Fjordvej 1A, Hvalpsund

9640

Farsø

Tlf. 61670787

Forretningsadresse

Nautilus

Hestbækvej 93

9640 Farsø

Tlf: 40145842

CVR: 14 52 13 80

Mail: kasserer@nautilus-hvalpsund.dk